I Concurs Escolar de Programació FAN Mallorca “Dóna-li vida a les teves idees programant”

 

1. DADES DE L’EMPRESA ORGANITZADORA

COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C. c. FAN MALLORCA SHOPPING, d’ara endavant la companyia organitzadora, amb domicili social en Av. Cardenal Rossell, S/N, 07007 – PALMA (Illes Balears) i amb CIF H16500209, organitza un CONCURS denominat “I CONCURS DE PROGRAMACIÓ FAN MALLORCA”.

 

 

2. OBJECTE

 

El concurs té per finalitat contribuir a fomentar la creativitat, l’apoderament i la cultura lliure, augmentar la motivació, millorar l’autonomia, desenvolupar estratègies de resolució de problemes i conèixer diferents formes de comunicació d’idees, aspectes fonamentals per a la vida en la societat digital del segle XXI que s’han de treballar des d’edats primerenques.

 

Per a això es proposa un concurs en el qual els participants programin les seves pròpies aplicacions amb Scratch, i a més tenguin l’opció de connectar les seves creacions digitals amb el món físic a través de plaques de connexió Makey Makey, que permeten combinar l’art i l’enginyeria.

 

 

3. DURADA DEL CONCURS

 

Llançament del concurs: octubre del 2017
Període de presentació dels projectes: octubre del 2017 fins al 13 d’abril del 2018.
Lliurament dels premis: entre el 23 i el 27 d’abril de 2018.

 

 

4. PARTICIPACIÓ

 

Podran participar en el concurs grups d’estudiants de la Comunitat Autònoma Illes Balears que durant el curs escolar 2017/18 es trobin matriculats en 3º, 4º, 5º i 6º d’educació primària, o en 1º i 2º d’educació secundària obligatòria; cada grup d’estudiants participant haurà d’anar acompanyat d’un docent, que serà qui realitzi la inscripció.

 

Només es considerarà vàlida la participació d’aquells usuaris que compleixin amb els requisits de participació establerts per al Concurs i en aquestes bases.

 

Es consideraran nul·les aquelles participacions que s’hagin realitzat posteriorment a la data indicada per a aquest acte, així com les que no incloguin totes les dades de contacte sol·licitats o aquests anessin fraudulents, i altres condicions i requisits de participació establerts a aquest efecte en aquestes bases.

 

L’empresa organitzadora es reserva el dret d’eliminar justificadamente a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del concurs, així com la resolució de qualsevol qüestió derivada del mateix.

 

Les participacions/projectes presentats no poden haver estat premiades en altres concursos ni publicades anteriorment en cap suport, inclosos els electrònics, amb l’excepció de xarxes socials d’ús personal o del col·legi.

 

La participació en el Concurs suposa la cessió i autorització expressa de tots els drets de propietat intel·lectual i d’imatge sobre les participacions, de manera que el participant cedeix a la companyia organitzadora els drets d’explotació de naturalesa intel·lectual, industrial i/o d’imatge que poguessin correspondre-li o derivar de les participacions enviades per participar en el Concurs.

 

 

5. SELECCIÓ DE GUANYADORS

 

La companyia organitzadora seleccionarà un jurat especialitzat que s’encarregarà de valorar totes les candidatures presentades a través del correu electrònic hola@fanmallorca.com i escollir les guanyadores de cada categoria.

 

 

6. CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ

 

I. Programació amb Scratch.
II. Connectant el món físic i digital amb Makey Makey.

 

 

7. MECÀNICA DEL CONCURS

 

La participació en el concurs serà de caràcter gratuït. La participació en el concurs es farà en equips d’alumnes acompanyats per un docent. Cada equip solament podrà participar amb un projecte per a la Categoria I i/o amb un vídeo per a la categoria II. En cas d’enviar un nombre major de l’indicat l’equip participant quedarà descartat automàticament.

 

Els docents poden participar en diversos grups d’estudiants diferents.

 

Els participants realitzaran el projecte al seu centre escolar sota la supervisió del docent acompanyant.

 

Els videos dels projectes, sempre que sigui possible, no inclouran les cares dels estudiants participants.

 

Els projectes i els videos hauran de versar sobre la següent temàtica: TURISME PER BALEARS, podent-se plasmar en ell monuments, punts d’interès, gastronomia, costums, etcètera de qualsevol localitat d’Illes Balears.

 

Els projectes per a la categoria I es programaran amb l’eina Scratch.

 

Els vídeos per a la categoria II recolliran l’execució d’un projecte Scratch que interacciona amb el món físic a través d’una placa Makey Makey.

 

Els videos per a la categoria II hauran de tenir una durada mínima d’un minut i una durada màxima de dos minuts. Podran contenir música sempre que aquesta sigui lliure de drets d’autor així com narracions realitzades pels participants.

 

En enviar el projecte, el docent, a més d’emplenar totes les dades que es precisin, ha de marcar la casella on accepta la LOPD i les presents Bases Legals per completar el procés de participació. En cas de no emplenar, o emplenar de manera fraudulenta, algun dels camps requerits la participació quedarà cancel·lada de forma immediata.

 

Els guanyadors de les categories I i II seran triats per un jurat especialitzat a les tecnologies utilitzades en cada projecte proporcionat per la companyia organitzadora.

 

Els guanyadors seran avisats per la companyia organitzadora personalment per qualsevol mitjà disponible. Si no s’aconsegueix contactar amb el guanyador en un termini de tres dies des del primer intent de contacte, o aquest renunciés al premi, es procedirà a seleccionar un nou guanyador seguint l’ordre de vots dels projectes, perdent l’anterior guanyador el seu dret a reclamar el premi.

 

Així mateix, es comunicarà el nom dels guanyadors a les webs i a les xarxes socials de la companyia organitzadora.

 

 

8. PREMIS

 

Els premis estaran dividits en 3 Kit Makey Makey, 2 Robot Zowi, 2 kits de programació i 2 robots Mbot que es distribuiran entre els diferents premiats / finalistes en funció de l’edat dels components del grup.

 

En cas de falta de disponibilitat/estoc dels premis se substituirà per un altre de valor equivalent.

 

El premi no podrà intercanviar-se per qualsevol altre o diners metàl·lics.

El lliurament de premis es realitzarà en una cerimònia de clausura del Concurs entre els dies 23 i 27 d’abril de 2018 a FAN Mallorca Shopping.

 

Les despeses de transport, instal·lació i/o engegada dels aparells electrònics lliurats, com així també tota una altra despesa addicional i/o tràmit que no es trobi previst a les presents bases i condicions seran exclusivament a càrrec del participant.

La companyia organitzadora no atorga garantia de qualitat, evicció ni vicis redhibitoris dels premis.

 

 

9. RESERVES I LIMITACIONS

 

S’entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu, que es produeix frau, quan es detecta el suposat ús d’aplicacions independents al Website: la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats.

 

La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del concurs així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.

 

La companyia organitzadora queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

 

Igualment no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a correus que puguin afectar a l’enviament/lliura dels premis.

 

La companyia organitzadora es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del concurs.

 

La companyia organitzadora exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir als mateixos, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet.
La companyia organitzadora es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del concurs quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presents bases.

 

La companyia organitzadora es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

 

Així mateix, l’empresa organitzadora quedarà exempta de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.

 

El present concurs podrà ser suspès, cancel·lat i/o modificat total o parcialment, a qualsevol moment, al sol arbitri de la companyia organitzadora, prèvia notificació a través dels mitjans de comunicació de la companyia organitzadora: webs i xarxes socials, i sense dret a reclam algun per part dels participants. La companyia organitzadora és l’òrgan inapel·lable que interpretarà totes i cadascuna de les qüestions que se suscitin en relació amb les presents bases i condicions.

 

 

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

 

La participació en el concurs suposa l’acceptació plena i incondicional d’aquestes bases, que podran ser consultades a tot moment en l’aplicació habilitada en la plataforma de votacions.

 

A aquests efectes, l’empresa organitzadora es reserva, fins a on li permeti la Llei, el dret a modificar les bases a qualsevol moment si les circumstàncies així ho requerissin. La modificació s’anunciarà i entrarà en vigor a partir de la data del seu anunci, sense que els concursants puguin realitzar reclamació alguna a l’empresa organitzadora per això.

 

 

11. DADES PERSONALS

 

El titular de les dades podrà manifestar la seva negativa al tractament de les seves dades en un termini màxim de trenta dies entenent-se prestat el consentiment en cas de no pronunciar-se a aquest efecte. També li informem que en acceptar les presents bases del concurs, ens dóna el seu consentiment exprés per a la publicació de les seves imatges i/o de les imatges i pistes de veu dels menors al seu càrrec en els nostres llocs web, xarxes socials, plataformes de divulgació de vídeo, fullets promocionals i altres mitjans amb l’única finalitat de donar a conèixer el concurs, als guanyadors i a divulgar i promocionar activitats educatives.

 

Les dades facilitades pels docents per a la seva participació en concurs seran inclosos en un fitxer inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, el Responsable de les quals és COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C. c. FAN MALLORCA SHOPPING amb domicili social en Av. Cardenal Rossell, S/N, 07007 – PALMA (Illes Balears) i amb CIF H16500209, i la finalitat de la qual serà la gestió del present concurs.

 

Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, regulats en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podrà dirigir-se a COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C. c. FAN MALLORCA SHOPPING en Av. Cardenal Rossell, S/N, 07007 – PALMA (Illes Balears) o a través de correu electrònic a hola@fanmallorca.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

 

12. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

 

Les presents bases s’interpretaran d’acord amb la legislació espanyola. Així mateix, per quantes controvèrsies puguin derivar-se de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten a la jurisdicció i fur dels Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

 

DESCARREGAR FITXA D’INSCRIPCIÓ AQUÍ